Home » Aktivity pracoviska » EXKURZIA PRVÁKOV V ŽAKOVCIACH

EXKURZIA PRVÁKOV V ŽAKOVCIACH

Dňa 06. júna 2014 navštívili študenti prvého ročníka denného štúdia odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave pod vedením pedagóga ThLic. Petra Lacu, PhD., spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia Subsidium – špecializované zariadenie, pre seniorov a domov sociálnych služieb v Rožňave, ktorých sprevádzala PhDr. Ingrid Ferenčíková,  Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý má okrem iného, v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, ľuďom bez domova, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym s dôrazom na duchovnú obrodu klienta a liečbu prácou, ktorej je v inštitúte neúrekom: starostlivosť o hospodárske zvieratá, prístavba nových častí zariadenia, práca v lese, pečenie chleba a pod.

Za bránou tohto Inštitútu všetkých privítala sociálna pracovníčka a zaviedla ich do miestnej kaplnky, kde im podala základné informácie o Inštitúte Krista Veľkňaza a pravidlách, ktoré pre klientov inštitútu platia. Potom previedla sociálna pracovníčka prítomných celým areálom zariadenia.

Študenti detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi a klienti zariadenia Subsidium sa oboznámili s  terénnou sociálnou prácou zamestnancov pôsobiacich v Inštitúte Krista Veľkňaza, prezreli si útulok a resocializačné stredisko Dom Božského Srdca Ježišovho, ktorého kapacita je pre 71 klientov v útulku a 10 v resocializačnom stredisku pre mužov, ľudí bez domova a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy. Ďalej mali možnosť vidieť domov pre telesne postihnutých Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie s kapacitou 30 klientov pre telesne postihnutých mužov a ženy a tiež Dom Márie Magdalény, ktorí je najmladším zo zariadení Inštitútu Krista Veľkňaza pre mamičky s deťmi, v ktorom si varia, perú, upratujú, učia sa základným životným návykom pod odborným dozorom. V ňom je 6 mamičiek s deťmi – to je aj kapacita zariadenia. Zariadenie slúži pre matky s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov skončili na ulici, resp. boli týrané, tiež pre mladé dievčatá a ženy, pre ktoré sa ich tehotenstvo stáva neriešiteľným problémom a sú rozhodnuté tehotenstvo umelo prerušiť.

Pre študentov sociálnej práce je veľmi dôležité osvojenie si motta, o ktorom počuli v Inštitúte Krista Veľkňaza, a ktorým sa tam riadia: „Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zásluh, ale podľa veľkosti ich potrieb.“

Spracoval: ThLic. Peter Laca, PhD.