Home » Aktivity pracoviska » Aktivity pedagogických pracovníkov v období pandémie COVID-19

Aktivity pedagogických pracovníkov v období pandémie COVID-19

AKTIVITY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV A ŠTUDENTOV V OBDOBÍ PANDÉMIE

(MAREC 2019-DECEMBER 2021) Ševčovičová Andrea, Trnková Ľubica, Kilíková Mária

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava,

Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi Rožňava

 

Pandémia COVID-19 na Slovensku a nevyhnutné opatrenia prijaté na boj proti šíreniu vírusu značne narušili systém výchovy a vzdelávania študentov zdravotníckych odborov na vysokých školách a univerzitách. Rôzny formy obmedzení a zákaz mobility podmienili potrebu prijať opatrenia vyplývajúce z národnej legislatívy z dielne zákonodarcov. Ich implementácia do štandardného procesu vzdelávania bola determinovaná schopnosťami a odvahou pedagógov prijať operatívne rozhodnutia s minimálny dopadom na kvalitu vzdelávania. Rozhodnutia mali preventívny charakter. V praxi sa tieto rozhodnutia prejavili rýchlou zmenu foriem a metód vzdelávania a to bez ohľadu na charakter alebo stupeň štúdia. Prezenčné vzdelávanie kontaktnou formou sa zmenilo na dištančné. Kvalita prenosu nových informácií a obsahu vzdelávacích programov záviselo od stavu a dostupnosti informačných technológií a od informačnej gramotnosti študenta a pedagóga. Cieľom príspevku je prezentovať zmeny v systéme vysokoškolského vzdelávania v období pandémie v roku 2019-2021. Zároveň chceme upriamiť pozornosť na tie pedagogické skúsenosti, ktoré dokázali suplovať deficit v štandardných podmienkach vzdelávania. Na prezentáciu procesuálnych zmien v štandardnom systéme vzdelávania sme použili metódu dokazovania formou ilustrácií, fotodokumentácií a hovoreného slova. Použité boli dokumenty z súkromného a služobného archívu pedagogických zamestnancov VŠZ a SP sv. Alžbety v Rožňave. Dokumenty sú verejnosti dostupné na webovom sídle danej vysokej školy v ikone: aktivity pracoviska. Ide o artefakty, ktoré dokumentujú odpovede na otázky: Ako realizovať vzdelávanie študentov v predmetoch v klinických podmienkach? Aké zmeny sú akceptovateľné v systéme vzdelávania s ohľadom na udržane kvality vzdelávania? Odpovede na tieto otázky prezentujeme formou fotoalbumu. Fotodokumentácia dokazuje, že boli prijaté rozhodnutia o zmenách správne. Boli dodŕžané preventívne opatrenia hlavného hygienika SR a príslušných regionálnych úradov. Je diskutabilné, aké špecifické zmeny v systéme vysokoškolského vzdelávania prijali a praktizovali ostatné vzdelávacie inštitúcie. Aké sú ich skúsenosti s dodržiavaním minimálnych štandardov výchovy a vzdelávania za predpokladu, že vzdelávanie v improvizovaných klinických podmienkach nestratilo na kvalite. Autority Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru zdieľajú názor, že u vyše jednej miliardy žiakov a študentov boli celosvetovo vykonané opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid19. Táto inštitúcia svoje predstavy o prevencii „generačnej katastrofy“ zdôraznila na svojom mimoriadnom zasadnutí v októbri 2020. On-line zasadnutie malo charakter Globálneho vzdelávacieho stretnutia, ktorej nosnou témou bola ochrana domáceho a medzinárodného financovania vzdelávania, bezpečné znovuotvorenie škôl, zameranie na inklúziu a rodovú rovnosť, ako aj nové koncepcie výučby a učenia s využitím nových technológií na učenie. V Slovenskom vysokoškolskom systéme ostáva veriť, že naplníme Deklaráciu GEM 2020, ktorá reflektuje hlavné priority globálneho vzdelávania v kontexte COVID-19 do roku 2021.

 

Aktivity pracoviska 2019-2021