Home » Aktuality » Organizácia skúškového obdobia v ZS 2021/2022

Organizácia skúškového obdobia v ZS 2021/2022

ORGANIZÁCIA SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA FORMOU KONTAKTNÝCH HODÍN

                      METODICKÝ POKYN PRE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV

 

Miesto konania: Detašované pracovisko Bl. Sáry Salkaházi Rožňava.

Forma: kontaktná.

Učebne: podľa harmonogramu

Začiatok skúšania: podľa harmonogramu.

 

Protiepidemiologické opatrenie:

  • Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do budovy a počas prítomnosti podľa potreby.
  • Prekrytie dýchacích ciest respirátorom FFP2 alebo FFP3 za celé obdobie pobytu v budove školy.
  • Opakovaná dezinfekcia malých plôch a vetranie používaných miestností.
  • Dekontaminácia germicidnými žiaričmi (bez prítomnosti osôb) cez veľké pauzy.

 

Režim: O,P,T = Pri vstupe do budovy preukázať sa:

  • Covid pasom (doklad o absolvovaní očkovania),
  • potvrdením o prekonaní ochorenia (nie starším ako 180 dní po prekonaní), alebo
  • negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín.

 

Skúšky sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré:

  • majú príznaky akútneho respiračného ochorenia
  • majú nariadenú povinnú karanténu
  • sú práceneschopné z iných dôvodov (doručiť doklad od ošetrujúceho lekára max. do 3 dní po dátumy skúšky).

 

 

V Rožňave 14.01.2022                                              prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., MPH

Vedúca pracoviska