Home » Aktivity pracoviska » 2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek vo Zvolene

2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek vo Zvolene

„Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných    asistentiek“

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracovisko  bl. Sáry Salkaházi Rožňava, Mesto Zvolen a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene zorganizovala v dňoch 4.5. – 5.5. 2017 2. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek. Ústrednou témou podujatia  bola Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných    asistentiek. Dátum podujatia organizátori nezvolili náhodou. 5. máj sa oslavuje od roku 1992 ako Medzinárodný deň pôrodných asistentiek pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek (ICM). Na konferenciu prišlo viac ako 100 pôrodných asistentiek zo Slovenska, Českej republiky a tiež kolegyne z Poľskej republiky.

Práca pôrodných asistentiek je nenahraditeľná,  vyžaduje si veľkú dávku empatie, ľudského prístupu, tiež ale aj  odborných vedomostí a odborných zručností. Program konferencie bol venovaný témam, ktoré  úzko z prácou pôrodných asistentiek súvisia, príspevky sa úzko dotýkali aj starostlivosti o ženu a dieťa.  Cieľom konferencie bola výmena skúseností, poznatkov ale aj možnosť poukázať na prácu pôrodných asistentiek širokej laickej ale aj odbornej verejnosti. Cieľom úzkej spolupráce so združeniami žien, ktoré tiež aktívne na konferencii vystúpili bolo zdôrazniť  práva žien a prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom. Odborný program  obohatili zástupcovia zo vzdelávacích inštitúcií a lekárskej obce. Súčasťou konferencie bol Workshop s témou  „V pôrodnici ako doma“, vedený  kolegyňou  z Českej republiky pani Štromerovou.  Na spríjemnenie  podujatia a odľahčenie vážnych  odborných tém vystúpili aj zástupcovia občianskeho združenia Červený nos. Vystúpenie doktora clowna bolo odmenené veľkým potleskom.  Po prvom dni odborných prednášok organizátori pripravili pre účastníkov konferencie „Stretnutie na Zvolenskom zámku“ a vo večerných hodinách Spoločenský večer.

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu odborného programu, ktorý určite priniesol pre účastníkov konferencie veľa zaujímavých poznatkov a v diskusiách aj výmenu skúseností. K vzácnym hosťom konferencie  patrila  pani PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.  riaditeľka  odboru ošetrovateľstva MZ SR, Mgr. Iveta Lazorová prezidentka SKSaPA, prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD vedúca detašovaného pracoviska VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava a PhDr. Elena Drapáčová hlavná odborníčka pre pôrodnú asistenciu MZ SR.  Záverom sa organizátori poďakovali všetkým pôrodným asistentkám za ich prácu, ktorá vôbec nie je jednoduchá. Pôrodné asistentky sú tie, ktoré vítajú nový život, nového človeka pri jeho narodení.

Všetkým pôrodným asistentkám patrí  moje veľké ďakujem.

PhDr. Adriana Nemčoková, dipl. pôr. as.

Viceprezidentka SKSaPA

Bratislava

zvolen1 zvolen2 zvolen3 zvolen4 zvolen5 zvolen6