Home » Aktuality » Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:

 Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda kombinovaná

Ošetrovateľstvo  – bakalársky stupeň, forma denná , metóda  kombinovaná

                          – magisterský stupeň, forma externá, metóda prezenčná

Sociálna práca – bakalársky stupeň, forma denná aj externá, metóda prezenčná

             – magisterský stupeň, forma externá, metóda prezenčná

- rigorózne konanie v odboroch Ošetrovateľstvo a Sociálna práca

Bližšie informácie o podávaní prihlášok a podmienky  prijatia na štúdium  

Nezdravotnícke programy 2020-2021 Bc.

Prehľad poplatkov pre uchádzača o štúdium v akademickom roku 202-21

Zdravotnícke programy 2020-2021

 

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

– životopis

– overená fotokópia maturitného vysvedčenia

– fotokópie ročníkových vysvedčení

– doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 €

potvrdenie o zdr. spôsobilosti - iba v zdravotníckych odboroch 

Prihláška na Bc. stupeň

prihláška na  Mgr. stupeň

 

Smernica o poplatkoch 1-2020-21  - aktuálna smernica poplatkov pre ak. rok 2020/2021