Home » Aktuality » Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

Možnosti štúdia na detašovanom pracovisku v Rožňave v akademickom roku 2020/2021

V akademickom roku 2020/2021 sa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, DP bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave   o t v á r a    štúdium v odboroch:

Fyziologická a klinická výživa  – bakalársky stupeň, forma denná, metóda                                                                              kombinovaná

Ošetrovateľstvo  – bakalársky stupeň, forma denná , metóda  kombinovaná

                             – magisterský stupeň, forma externá, metóda prezenčná

 Sociálna práca  – bakalársky stupeň, forma denná aj externá, metóda prezenčná

                              – magisterský stupeň, forma externá, metóda prezenčná

             Rigorózne konanie v odboroch Ošetrovateľstvo a Sociálna práca

Bližšie informácie o podávaní prihlášok a podmienky  prijatia na štúdium  

Nezdravotnícke programy 2020-2021 Bc.

Prehľad poplatkov pre uchádzača o štúdium v akademickom roku 202-21

Zdravotnícke programy 2020-2021

 

PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

– životopis

– overená fotokópia maturitného vysvedčenia

– fotokópie ročníkových vysvedčení

– doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie vo výške 50 €

– potvrdenie o zdr. spôsobilosti - iba v zdravotníckych odboroch 

Prihláška na Bc. stupeň

prihláška na  Mgr. stupeň

 

Smernica o poplatkoch 1-2020-21  - aktuálna smernica poplatkov pre ak. rok 2020/2021