Aktivity pracoviska

Zborník vedeckých prác z konferencie v Piešťanoch

ZBORNÍK Piešťany 2017

Dočítať sa viac...

2. Vedecká konferencia pôrodných asistentiek vo Zvolene

0

„Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných    asistentiek“ Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,    Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracovisko  bl. Sáry Salkaházi Rožňava, Mesto Zvolen a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek vo Zvolene zorganizovala v dňoch 4.5. – 5.5. 2017 2. Vedeckú konferenciu pôrodných asistentiek. Ústrednou témou podujatia  bola Matka a dieťa v centre […]

Dočítať sa viac...

Po stopách bl. Sáry Salkaházi

0

Po stopách bl. Sáry Salkaházi Študenti prvého ročníka odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety, detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave sa pod vedením ThLic. Petra Lacu, PhD., autora monografie Blahoslavená Sára Salkaházi – sestra misijnej a sociálnej práce vybrali 4. apríla 2016 na cestu do Košíc, ktorú nazvali po stopách bl. Sáry Salkaházi, patrónky detašovaného pracoviska. […]

Dočítať sa viac...

EXKURZIA PRVÁKOV V ŽAKOVCIACH

0

Dňa 06. júna 2014 navštívili študenti prvého ročníka denného štúdia odboru sociálna práca VŠZaSP sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave pod vedením pedagóga ThLic. Petra Lacu, PhD., spoločne s niekoľkými klientmi zariadenia Subsidium – špecializované zariadenie, pre seniorov a domov sociálnych služieb v Rožňave, ktorých sprevádzala PhDr. Ingrid Ferenčíková,  Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach, ktorý má […]

Dočítať sa viac...

Exkurzia Krízového centra DORKA v Košiciach

Študenti dnes už 3.r. Bc štúdia v dennej forme, odboru Sociálna práca Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Rožňave v akademickom roku 2013/2014 sa dňa 29.04.2014 v rámci predmetu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zúčastnili exkurzie v Krízovom centre DORKA v Košiciach na Hemerkovej ulici.

Dočítať sa viac...

Čin hodný nasledovania

0

Aj takýmto spôsobom sa zapájajú  študenti dennej formy štúdia  “Sociálnej práce”  do praxe.  Ďakujeme.

Dočítať sa viac...